วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในสำนักงานให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

  • 2. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

  • 3. เพื่อให้สำนักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • 4. เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน

การดำเนินงาน

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การจัดการของเสีย

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดซื้อและจัดจ้าง

กิจกรรม