อบรมจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม