โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในสำนักงาน สำหรับใช้ในการประเมินสำนักงานสีเขียว โดยวิทยากร นักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา