กิจกรรมอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสําหรับรับการประเมินสํานักงานสีเขียว Green Office

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.กองอาคารสถานที่ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักการและวิธิการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ในการนี้มีบุคลาครและคณาจารย์ประจำคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง