อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในการประเมินสำนักงานสีเขียว

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม CE11202 กองอาคารจัดอบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในการประเมินสำนักงานสีเขียว โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล