ความเป็นมา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน หลักสำคัญของสำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น

ปีงบประมาณ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์และประเมินผลเพื่อรับรองสำนักงานนำร่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2557 ต่อเนื่องปี 2561 ดำเนินการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสำนักงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการดำเนินงานสู่สำนักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2568 กลยุทธ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University) เพื่อให้เกิดประบบความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและพลังงานทดแทนต้นแบบของชุมชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเป็น Green University และ Green Office

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน จึงได้เริ่มบรรจุโครงการสำนักงานสีเขียว ไว้ในแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการศึกษาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสำนักงานที่จะเข้าร่วมประเมินในปีถัดไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ได้สมัครเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 อย่างเต็มตัว โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในสำนักงานให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้สำนักงานนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน