กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

น้ำเสีย

1.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548

1.3 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555

1.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

2.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2559

2.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

2.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 2561

2.5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561

3 สิ่งปฏิกูล

3.1 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535

3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550

3.3 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

3.4 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2544

3.5 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลของอาคารสถานที่ และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ.2545

3.6 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)

3.7 กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

3.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 2548

3.9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546

3.10 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 

4 อากาศ

4.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 2561

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ  สถานที่ทำงาน  และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่   พ.ศ.  2561

4.4  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย

5  พลังงาน

5.1  พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535

5.2  พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

5.3 พระราชกฤษฎีกา กําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538

5.4 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

6 ต้านโควิด 19 ระยะที่ 3

6.1 คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก พะเยา (สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564)

6.2 มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป (ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564)

6.3 ประกาศ เรื่อง การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564)

6.4 ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.5 คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.6 คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564)

6.7 คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา  (สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

6.8 คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

6.9 คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันโรคกรณีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

6.10 คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 11 จังหวัด (สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

6.11 คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรและนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา (สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

6.12 ประกาศ การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

6.13 คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา (สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

6.14 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

6.15 ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564)