หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอกภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน

      5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

      5.1.2 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

      5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงานที่ส่งผลต่อสำนักงาน

5.2 แสงในสำนักงาน

      5.2.1 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

5.3 เสียงในสำนักงาน

      5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน

5.4 ความน่าอยู่

      5.4.1 การวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน

      5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด

      5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น

      5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

      5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด

      5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน

      5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว