อบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองอาคารสถานที่ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย