อบรม “การใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการมลพิษและของเสีย และก๊าซเรือนกระจก”

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรม “การใช้พลังงานและทรัพยากร  การจัดการมลพิษและของเสีย และก๊าซเรือนกระจก” โดย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก ตำแหน่ง หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน