Coaching การประเมินสำนักงานสีเขียว

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 1) และวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 (ครั้งที่ 2)  คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม Coaching การประเมินสำนักงานสีเขียวในปี2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom