กิจกรรมอบรมสํานักงานสีเขียว

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์1 คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมสํานักงานสีเขียวโดยเชิญ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก เป็นวิทยากรอบรมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ําเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนอันนําไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน