เข้าร่วมชี้แจ้งแนวทางการดําเนินโครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office )ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับให้สำนักงานที่สนใจจะเข้าร่วมรับการประเมินได้ดำเนินการในแนวทางที่ถูกต้อง